>>>(新)聖詩.聖詩影音 YouTube 連結~~
>>>感謝 Tou Khiam-sùn (杜謙遜)牧師的分享~~

------以下為連結影片的YouTube網址---------

001 聖哉 聖哉 聖哉 http://youtu.be/y990k6j4ErE
(參考http://www.youtube.com/watch?v=pq3C__175ks )
002 聖哉 聖哉 聖哉
http://youtu.be/npH1c8TYL1M
003 亞伯蘭的上帝
http://youtu.be/T27e0rx_rzA
004 天下萬國眾人著聽
http://youtu.be/7PG88yUtCrs
005 真主上帝造天地
http://www.youtube.com/watch?v=hauWSIDQrvY
006 上帝創造天及地
http://youtu.be/0vH1l3l1ko0
007 行佇山林小路吟詩謳咾
http://youtu.be/QQTZSwoopNo
008 攑目觀看穹蒼無窮
http://youtu.be/WzvcV7HU9Jo
009 萬有相及聚集歡喜
http://youtu.be/yf3lqzJwCSY
010 靜 我恬靜追尋主上帝
http://youtu.be/yc5VagMXNcE
011 宇宙主宰 你何等偉大
http://youtu.be/mOoStKVlHyo
012 主 你所做偉大美無比
http://youtu.be/lw1Rh1_N7PM
013 大太陽照彩虹
http://youtu.be/O94yeCkzaZ0
014霹靂啪啦 霹啪叫
http://youtu.be/VrbGyCBDgnU
014(日語) 霹靂啪啦劈啪叫
http://www.youtube.com/watch?v=4Lj2ZJ5NkCM
015 萬有光明極美麗
http://youtu.be/6F3xfAb1hxE
016 咱著對主唱歌
http://youtu.be/57EJoWL7OS0
017 著向主上帝唱新歌
http://youtu.be/389C1wYkYA4
018 我心謳咾上帝
http://youtu.be/IL9TSyHcvJI
019 為著美麗的地面
http://www.youtube.com/watch?v=xhdusCgLSPM&feature=youtu.be
020 聖父上帝惦天頂
http://youtu.be/A_Sofq6YX7A
021 主 你無所不在
http://youtu.be/0Dnz4NEwIsI
022 主上帝正手
http://youtu.be/jAooUdOPNmI
023 雀鳥的主 海翁的主
http://youtu.be/VF5JDSk_Ylg
024 我心謳咾至高上帝
http://youtu.be/iWYXRjWSqQs
025 奇妙聖名 至聖閣美麗
http://youtu.be/qVwgvuNyJRE
026 今阮感謝上帝
http://youtu.be/yINUkxhOrWE
027 我主上帝
http://youtu.be/CDrU3PmgUvQ
028 天父看著雀鳥跋落
http://youtu.be/gNtvAYfES2c
029 啥人創造天及地
http://youtu.be/gW8mAUfVR-E
030 細漢囝仔謳咾天父
http://youtu.be/r1FiTFWZV9c
031 天父疼咱世間眾人
http://youtu.be/G77BAYXTuqY
032 上主作咱天頂父親
http://youtu.be/mg0htVDF-js
033 (台語) 天頂阿爸真正慈悲啊
http://youtu.be/o3w8qu7VyMw
033 (華語) 天上的父親大慈悲呀
http://youtu.be/KRMqpLkmq24
034 天父上帝至大仁愛
http://youtu.be/pB5YrYgDzQk
035 主 我上帝至尊至大
http://youtu.be/jMZq90LDJPs
036 上帝的恩惠慈悲
http://youtu.be/epkgVOQE6VA
037 (台語) 天父上帝賜豐年
http://youtu.be/Amh2aNxfbp0
037 (客語) 天父上帝賜恩年
http://youtu.be/ZnVLQ2bY6q0
038 謳咾全能的主上帝
http://youtu.be/BBMhbPtn-xU
039 謳咾主 敬拜主到萬代
http://youtu.be/Xn8uAZgGzBA
040 我目攑起向天
http://youtu.be/9ZZiwANsJIc
041 請來 請來 以馬內利
http://youtu.be/XeRJ3XlP9qs
042 請來耶穌 阮所向望
http://youtu.be/ZpxwLZWHPEo
043 世間眾人攏著恬靜
http://youtu.be/BN8MgIOynr8
044 我心尊敬我主做大
http://youtu.be/xbUU7xLGhPQ
045 謳咾大闢的後裔
http://youtu.be/u9BgyNF3hcI
046 聖主欲再臨無延遲
http://youtu.be/VI7ljgzhmUE
047 上帝獨生子
http://youtu.be/Gn-MEju8ino
048 平安暝 聖誕暝
http://youtu.be/effQ1q0qxlU
049 (台語) 聖誕暝 真安靜
http://youtu.be/1lyAKOOKAZk
049 (華語) 聖夜清 聖夜靜
http://youtu.be/9Ap2xFhokrc
050 細細的城市伯利恆
http://youtu.be/itN8LiPbZlw
051 (台語) 星辰燦爛照暗暝
http://youtu.be/JbQKEQXrNS4
052 早佇大闢王的城裡
http://youtu.be/wLxzza-8wlE
053 佇清靜的暗暝
http://youtu.be/mok2OvjSJAM
054 天使歌聲對天來
http://youtu.be/eklRUv4COCs
055 著聽天使在吟講
http://youtu.be/yNoAj-juo6M
056 請聽天使歡喜的聲
http://youtu.be/qSI7qA3aSMg
057 早前有天使對天出聲叫
http://www.youtube.com/watch?v=xQ3kWKVN_Cs
058 萬王的王 主的主
http://youtu.be/6o97BPTk9Yo
059 是啥嬰兒安然在睏
http://youtu.be/ReTh39PWw4k
060 槽內的嬰兒
http://youtu.be/WVdA4T39S0E
061 佇ㄧ個羊廄裡
http://youtu.be/GNIHemG5Sg4
062 至聖嬰仔 謙卑嬰仔
http://youtu.be/LSHSv5N-y_8
063 基督降世彼一時
http://youtu.be/NN9fYpGYhdw
064 喜樂和平兒
http://youtu.be/EaQfQeMcn8I
065 天父可憐世人艱苦
http://youtu.be/jMMFyint140
066 聖子耶穌對天降臨
http://youtu.be/3E13vVD38eI
067 世間萬有未成彼時
http://youtu.be/kH6y4YmmZ1s
068 主耶穌放棄你寶座冕旒
http://youtu.be/UlbNaxR7STc
069 請來 忠誠信徒
http://youtu.be/Ac4CBAl7dVA
070 普天同慶主臨世界
http://youtu.be/t5-gOvqDYOE
071 基督世界真光
http://youtu.be/0nBQMuB-Elg
072 耶穌 阮佇叨位尋你
http://youtu.be/8KaKHPE9Tzg
073 細漢囝仔 恁著來聽
http://youtu.be/8VbzhPEO190
074 看嬰兒倒佇槽內
http://youtu.be/X-ZdiVrHrVs
075 我主故鄉拿撒勒
http://youtu.be/1zqv5MJStdQ
076 上帝差他獨生子兒
http://youtu.be/bASAVBPiJKo
077 約旦河邊約翰講明
http://youtu.be/KgdhBuBrdxw
078 耶穌 耶穌 用疼充滿阮
http://youtu.be/D2iqf7jKUnc
079 救主疼痛純真無限
http://youtu.be/BMyGa6Kb55s
080 啊 對主耶穌目神
http://youtu.be/2kigDSYyG0w
081 主溫柔仁愛聲音
http://youtu.be/BNcTeg7GawI
082 雖然ㄧ人 我無孤單
http://youtu.be/49QJo0ap9Hw
083 耶穌基督聽候
http://youtu.be/7IjRh3zYnnY
084 大家大歡喜 謳咾來吟詩http://youtu.be/B9d4_dWDrXM
085 無限榮光及謳咾
http://youtu.be/WdNfvts-Nms
086 威嚴君王騎驢進前
http://youtu.be/qlm1uPyJ6nM
087 客西馬尼花園內面
http://youtu.be/th7PEroEv4k
088 主受釘彼時 你有佇遐無
http://youtu.be/FR2-6qvwUYY
089 聖主頭額今受傷
http://youtu.be/-jKE1jpZQCQ
090 天變烏暗親像暝時
http://youtu.be/ED_LFmCS4D8
091 有一個城離咱真遠
http://youtu.be/x5Xhx2UUU90
092 傷心數念我主流血
http://youtu.be/D5FLb81UrV0
093 大家著看上帝聖羔
http://youtu.be/81NKVH9nRPw
094 佇主十架蔭影下
http://youtu.be/rV6nNavuJd0
095 我心仰望十字寶架
http://youtu.be/CWuFnrCJ9ro
096 你為甚麼放捨我
http://youtu.be/AmBKEYh5JFk
097 救主佇墳墓內
http://youtu.be/b_Ncs3qvxxI
098 基督復活 唱和撒那
http://youtu.be/Vr2aQRbAUgQ
099 基督復活 基督永活
http://youtu.be/qjhFayWb1lg
100 佇這復活日子
http://youtu.be/pOHg6bwq3dc

101 救主復活的早起 http://youtu.be/bUgcUTqovHY
102 哈利路亞 祂有復活
http://youtu.be/OPq1DCeTUOo
103 恁攏免驚
https://www.youtube.com/watch?v=BqUzdxhy8ho
104 耶穌真正死復活
http://youtu.be/pw08aDYtYZA
105 交戰結束 苦難攏息
http://youtu.be/aoSF1l_AIlM
106 我今實在免閣傷悲
http://youtu.be/08qxOToNirA
107 在早佇郇城
http://youtu.be/0WPrhgqjl9k
108 祂來唱仁愛
http://youtu.be/UCf52kAXgLg
109 歡喜 我主作王
http://youtu.be/yx8c4JoAqN4
110 謳咾 榮光 尊貴以及權勢
http://youtu.be/3ie8g-VtoOc
111 耶穌受死 我得赦免
http://youtu.be/JjIqA4eqpSE
112 主寶血會洗清咱
http://youtu.be/q6g4LLe8dXE
113 我來朝見你 救贖我的主http://youtu.be/cj973RdFQxM
114 佇十字架救主受死
http://youtu.be/YMxYMiYcZYE
115 十字架頂耶穌受釘死
http://youtu.be/j2Fsrfqmma8
116 道成肉體來出世
http://youtu.be/1qnJD_EUkpI
117 何等奇妙疼痛
http://youtu.be/stdBn2Sab3s
118 上帝為咱 疼痛不變
http://youtu.be/vnjnQMoRcJs
119 上帝的子基督
http://youtu.be/pn2aqR3FqMk
120 上帝權能實在奧妙
http://youtu.be/TiV3clBcrOw
121 上帝疼愛贏過ㄧ切
http://youtu.be/iDDpc9-huNM
121(441) 上帝疼愛贏過ㄧ切http://youtu.be/JqTM67FxfQQ
122 替我拍破石磐身
http://youtu.be/NKyH4_HdFyA
123 至尊上帝至仁愛
http://youtu.be/3oG8IUcgJ5Q
124 請問你豈知
http://youtu.be/Ud6rZDkqaKA
125 美妙主耶穌
http://youtu.be/V5WV4AaLXkk
126 美妙主耶穌
http://youtu.be/MURB6PCbE14
127 上帝將祂獨生聖子
http://youtu.be/MKPaqR4z30I
128 主耶穌 我的主
http://youtu.be/97QXhsWF4ds
129 活命米糧對天降臨
http://youtu.be/28YcZZDqsF0
130 耶穌尊名入我耳孔
http://youtu.be/kJW2-6fmMo0
131 人若抵著憂悶傷悲
http://youtu.be/irhtHPmJGJM
132 耶穌疼我 我知明
http://youtu.be/L4qXJR2dLo4
133 信徒 著來吟詩
http://youtu.be/LmGktBsKiNw
134 老母早導子兒
http://youtu.be/9OW1pQ04_1Q
135 救主 願你做我牧者
http://youtu.be/WmokV-KYaiQ
136 耶穌作咱牧者
http://youtu.be/ILz2yABtlx0
137 羊九十九倒在平安
http://youtu.be/gfvRgLAOCc4
138 耶穌原本是上帝
http://youtu.be/lZNYmTEkH9c
139 救主耶穌基督
http://youtu.be/iPvX4Dv0J7s
140 耶穌的手扶持我
http://youtu.be/h6IKN7VnFs4
141 勞苦背重擔著就近我
http://youtu.be/LtwmJbwkhKQ
142 見若日光所照的位
http://youtu.be/rgd2wl-u3eI
142(248) 見若日光所照的位
http://youtu.be/n9pzf1dpEPY
143 在早上帝聖旨立定
http://youtu.be/bLM22Nt0nVM
144 我心近倚施恩寶座
http://youtu.be/zZPIGZN99lU
145 我的救主降生伯利恆城
http://youtu.be/dgIFK-xp4J0
146 救主出聲叫我
http://youtu.be/01xSDHq0b6Q
147 你豈有就近主互祂洗清氣http://youtu.be/lrP-9L5p3Ug
148 冬天過去 雨水停止
http://youtu.be/TPNii1VSEAY
148(華語) 冬天已過 雨水已止http://youtu.be/jm9ejv1_u-E
149 脫出罪惡 烏暗的交界
http://youtu.be/26v78Oei9u0
150 我來親近耶穌
http://youtu.be/1bfd2KOjmhc
151 主 我愛就近你
http://youtu.be/uXHzh94XtKQ
152 救主疼痛的聲
http://youtu.be/f3QenpNyhG8
153 我聽耶穌的聲講明
http://youtu.be/gFHwff14nhU
154 救主 我親近你
http://youtu.be/8Vhc657fbho
155 救主 我數念你的時
http://youtu.be/GSM7WtIqDvU
156 慈愛的父 所疼的主
http://youtu.be/3z6z4Gg4GUo
157 我欣慕救主耶穌
http://youtu.be/MOoUGtsmgBU
158 我有至好朋友
http://youtu.be/yjigE8stidk
159 主在我心內 無驚惶自在
http://youtu.be/EMfJgOD2F_I
160 時刻我需要主
http://youtu.be/BWb13Gs9DfY
161 耶穌寶貴的名
http://youtu.be/B4wJ7B-JmJk
162 著用基督耶穌的心
http://youtu.be/B0mvGsxhcGo
163 疼痛聖神 阮歡迎你
http://youtu.be/y0J7IOV-TBc
164 至聖的神 聽阮祈禱
http://youtu.be/jShzftCaG7U
165 疼痛聖神 求你降臨
http://youtu.be/9aBbvWTmu5c
166 主佇基列有芳乳香
http://youtu.be/3EGz_31TNqM
167 互地上有和平
http://youtu.be/ozMFqnQfdNc
168 求主聖神降臨
http://youtu.be/eiPW8TGAE2Y
169 懇求聖神降臨
http://youtu.be/V_5PBUnN6js
170 懇求聖神感動阮心
http://youtu.be/iEbNL_WjXNM
171 上帝所賜活命
http://youtu.be/TNeRNM3TnJU
172 懇求聖神對天降臨
http://youtu.be/BHcrRpDIlqI
173 懇求永活主聖神
http://youtu.be/f3oFa1iRlMI
174 我欣慕真理的神
http://youtu.be/x17lfig1NEc
175 新的地 新的天
http://youtu.be/LjD-Bm7A5HE
176 疼痛的神 降臨
http://youtu.be/MD8acpXUB3A
177 這是重新出發的日子
http://youtu.be/y69FKZgGdUM
178 求主用你聖神來充滿我心
http://youtu.be/GqRpg549tl0
179 榮光歸佇聖父上帝
http://youtu.be/jbRgIYuMwb0
180 全能獨ㄧ的王
http://youtu.be/J1dRAPGGX1A
181 同心謳咾天父
http://youtu.be/Lc-wb79hc7k
182 我信全能上帝
http://youtu.be/8FeAKt4Yr5k
183 上帝是我天父
http://youtu.be/KeVTJfcokyQ
184 上帝疼痛哪會赫大
http://youtu.be/EpbIq2GEOIY
185 造化的神 你佇早時
http://youtu.be/agAG68JqzEw
186 聖經親像面鏡
http://youtu.be/KE8t9twbmXU
187 佇聖經內面有三項事
http://youtu.be/3olDbujvX0E
188 上帝聖經內面
http://youtu.be/B9izkyGHYAQ
189 主賜活命米糧
http://youtu.be/wJSmRFMbyi0
190 上主的法律完備
http://youtu.be/hBfHGXNV-f8
190(華語) 上主的法律完備
http://youtu.be/f807hKmS-W4
191 你的話做阮腳前的燈
http://youtu.be/0l-8seIVzL0
192 你的話若活水江河
http://youtu.be/tBre1NCJtl0
193 上帝所賜活命的話
http://youtu.be/dthWQu_ylEk
194 開我目睭互我看見
http://youtu.be/y8ruNzHOWGg
195 我的心是土地
http://youtu.be/upSk0aYc5ME
196 無行歹人道路
http://youtu.be/tIOdfgy2HIE
197 列邦啥事亂亂喧嘩
http://youtu.be/fospbsdTOnQ
198 謳咾稱呼至大上帝
http://youtu.be/yI6zb2BEeow
199 主啊 啥人會通寄脚
http://youtu.be/pRk6UwVplVY
200 天頂講起上帝榮光
http://youtu.be/2edwJNAkvaY

201 上主作我至好牧者 http://youtu.be/qIX6YOAaZvk
202 上帝原本是我牧者
http://youtu.be/8kfT5aZWo7I
203 地及其中所充滿的
http://youtu.be/eI5jUPH2YPw
204 城門著攑起恁的頭
http://youtu.be/6OckCnVL8KY
205 過失得赦 罪得遮蓋
http://youtu.be/He8m7SB4P68
206 至高的主作我的光
http://youtu.be/90-rPwCWzIc
207 上帝至高 我愛稱讚
http://youtu.be/RqRPEuWBJ9s
208 心內莫為歹人不平
http://youtu.be/YmAuC4d_kuE
209 我曾吞忍聽候上帝
http://youtu.be/MjrOyYfouPE
210 若鹿在直直走
http://youtu.be/6PUTE0LJQt4
211 求上帝發出你的光
http://youtu.be/lTOH1XW7l9I
212 上帝是阮逃閃所在
http://youtu.be/0ykQNkHvQRk
213 上帝講出來召天下
http://youtu.be/3N0iwiIts7M
214 上帝慈悲無窮無盡
http://youtu.be/gHyO0nWaPTc
215 懇求天父莫得趕我
http://youtu.be/vRMp-L0w7QU
216 我心專務聽候上帝
http://youtu.be/GpIGweUS1VA
217 上帝真正是我上帝
http://youtu.be/YS695nWgzVE
218 主眷顧地 降落雨水
http://youtu.be/h1RIycuw2Is
219 見若心肝清氣的人
http://youtu.be/uhJlulm9EBI
220 萬軍的主 至聖的厝
http://youtu.be/RAHFan3KZzY
221 主 我上帝 天欲稱讚
http://youtu.be/Ba67EH-xEsc
222 上帝做阮代代幫助
http://youtu.be/OtZ0E4kdPy8
223 徛起至高隱密所在
http://youtu.be/CNwdj-uqYD8
224 至高的主 阮愛感謝
http://youtu.be/mW4xzCxFyEs
225 上帝穿大威嚴作王 http://youtu .be/qY3dXzu0PoQ
226 咱著感謝上 主至大
http://youtu.be/uX922v9zrD0
227 全地攏著向主上帝
http://youtu.be/43FY0s 4dA4o
228 全地著向主上帝
http://youtu.be/mQNmhrO8cqs
229 全地著向主上帝來唱歌
http://youtu.be/zuXuQNr10_8
230 天下萬邦 萬國 萬民
http://youtu.be/ilv37BtkzUs
231 著向上帝來唱新歌
http://youtu.be/DsI2rYEOcPI
232 我心謳咾主
http://youtu.be/10efNcFqRJI
233 至大主上帝 你名是至聖
http://youtu.be/-xqy6-TOQak
234 我心實在謳咾
http://youtu.be/xacB7P1_sN4
235 恁著稱謝至大上帝
http://youtu.be/VAXqhveUpHo
236 謳咾主 主的子兒著謳咾
http://youtu.be/ph7lpgsVVn4
237 ㄧ切榮光莫歸互阮 http://youtu .be/5szI_wZnfMI
238 我主上帝至高至大
http://youtu.be/SwQA_zKoLiU
239 萬國萬民著稱讚主上帝
http://youtu.be/mU4f2Z4dqwY
240 萬民啊 恁著謳咾
http://youtu.be/MEuFBYvvRV8
241 恁著感謝上主至大
http://youtu.be/NFY-RHMIdNE
242 我的目睭欲攑高來向山
http://youtu.be/-K5yC1dwGsc
243 恁以色列族著照誠實講
http://youtu.be/k_ukqVsoqvA
244 人對我講 今咱來去
http://youtu.be/dHHBg5ZXoPg
245 厝若毋是主給咱起
http://youtu.be/wNN-vjKet9U
246 我對深深陷坑
http://youtu.be/Kff0rU8CXkI
247 恁著感謝主上帝
http://youtu.be/-YJFNhsK_O4
248 我的上帝 全能君王
http://youtu.be/n_ZpXChIw1Y
249 恁著對主出聲吟詩
http://youtu.be/2R6-MbtfQfg
250 著謳咾主上帝
http://youtu.be/FjouwEy_iz0
251 著謳咾主
http://youtu.be/acNvl7QBucY
252 至大主宰 你造的物
http://youtu.be/HjRajMmo-6c
253 上帝的教會毋是
http://youtu.be/SSn4hv9qMhM
254 基督做咱堅固地基
http://youtu.be/Jje8MjSID5I
255 聖會獨一的地基
http://youtu.be/aeuLSX7s-TE
256 耶穌聖會上帝設立
http://youtu.be/n8GdTycnMVM
257 求主奮興教會
http://youtu.be/3zWRD6QYTr8
258 請咱齊聲感謝上帝
http://youtu.be/G1EK6KLhSgs
259 上帝設立聖教會(台)
http://youtu.be/ZgXmkKDKqBE
259 基督教會神所立(華)
http://youtu.be/kZloYvZsY_0
260 天邊海角多多子民
http://youtu.be/e7QINOjP2Vs
261 大家來 來謳咾主上帝
http://youtu.be/izGj6zLdxbw
262 來敬拜主
http://youtu.be/VYisO_p3wQg
263 主 阮就近你
http://youtu.be/y3E5dIEr1kY
264 耶穌 阮來救你
http://youtu.be/rqSB5YoiZug
265 咱著敬拜主上帝
http://youtu.be/Mhs7x9ocQVs
266 請來 咱著向主唱歌
http://youtu.be/5XSVPVU4dtk
267 咱著唱歌謳咾主上帝
http://youtu.be/2yL5-CNx3Cs
268 兄弟姊妹歡喜進入聖殿
http://youtu.be/7FUbQIp-JQ0
269 來謳咾上主(台)
http://youtu.be/snXUlTHTfTI
269 來讚美上主(華)
http://youtu.be/7aiEHXSzDek
270 著恬靜 著恭敬
http://youtu.be/Tz-gmF9HhgA
271 上帝降臨佇他的聖殿
http://youtu.be/IosWFPAGjE4
272 阮愛上帝聖殿
http://youtu.be/zidK0KzA28o
273 至尊的主宰 上帝是聖
http://youtu.be/9-QlI9HLQog
274 今日是主設立做聖
http://youtu.be/ry-bapkj4_w
275 至聖真光 我就你
http://youtu.be/-DWEkzNa8wE
276 至聖 至高主上帝
http://youtu.be/FMTtDowsPFE
277 至聖 至高上帝
http://youtu.be/-f8gU5y450E
278 聖徒聚集主聖殿
http://youtu.be/wF-c65UvIZI
279 懇求上帝憐憫
http://youtu.be/nQQ6bYUgPaM
280 上帝律法第四誡
http://youtu.be/N1E_AfMIfVs
281 上帝此時臨到
http://youtu.be/cycb4W8dLhA
282 感謝主 著感謝主
http://youtu.be/AJjQwoYnPpY
283 野外禮拜有意義
http://youtu.be/m54-PYFxE5w
284 請來 我主
http://youtu.be/L43qLSizdpg
285 請來 恩典的君王
http://youtu.be/SCgIPEN3H2E
286 懇求聖神今降臨
http://youtu.be/qw83pVEcxcA
287 主 阮感謝謳咾你
http://youtu.be/6iCikmKZKWA
288 榮光 榮光 榮光
http://youtu.be/9A5ViumthhI
289 榮光歸佇至高上帝
http://youtu.be/Xvd7FYtisbQ
290 榮光歸主
http://youtu.be/s2g7wStj_H0
291 稱讚主你榮光
http://youtu.be/WEBhXQqE4DI
292 聖哉 聖哉 聖哉
http://youtu.be/QnumtgYQ-xM
293 聖哉 聖哉 聖哉
http://youtu.be/XbdQSHZRpvw
294 聖哉 聖哉 聖哉
http://youtu.be/Hx30w3sbpbY
295 哈利路亞
http://youtu.be/uZrvVbP21XQ
296 哈利路亞
http://youtu.be/rjjYzTnOKJk
297 齊聲吟 阿們
http://youtu.be/1t3MdGh_kZc
298 快樂 快樂 阮來敬拜http://youtu.be/JHB4u-3URis
299 咱著來敬拜 謳咾主上帝
http://youtu.be/VLofjrlMzaE
300 阮真感謝你 至聖仁愛
http://youtu.be/N-lCrbXagBE

301 萬民謳咾耶穌尊名 http://youtu.be/RQkk1XwzcG8
302 萬民啊 恁著謳咾
http://youtu.be/_nOB7Vq1im4
303 (華語) 主 我要讚美你
http://youtu.be/c6KS-f1-8KE
303 主 我欲謳咾你
http://youtu.be/oKiLivPqi8c
304 我欲謳咾
http://youtu.be/-haUeb6RO8Y
305 我的心神 你著唱歌
http://youtu.be/C15tKR9Fma8
306 我的心 你著謳咾主
http://youtu.be/pFT-c_PnRgU
307 當聖神佇我的心
http://youtu.be/o2vy0jDz55c
308 阮欲唱歌來謳咾
http://youtu.be/2-9v6IHAIM0
309 謳咾權能上主
http://youtu.be/4rLKUSBgrpM
310 (台語) Rimuy sa maku 兄弟姊妹
http://youtu.be/mskF1etXK7A
310 (華語) Rimuy sa maku 兄弟姊妹
http://youtu.be/lLO-VNa-M20
311 感謝讚美主耶穌基督
http://youtu.be/9tuNizh4GGQ
312 讚美耶穌
http://youtu.be/nlKiSvlAO-w
313 讚美上主的慈愛
http://youtu.be/5pF65AyJCW0
314 上帝慈愛何等奇妙
http://youtu.be/0m3n0SAQWMk
315 天父恩典真正大
http://youtu.be/xR_SdTYgJ38
316 快樂日 咱著歡喜
http://youtu.be/wSGmyJfMcnU
317 上帝管理天及海
http://youtu.be/AC-obaUH46U
318 早時猶太眾細子
http://youtu.be/74b4qki9cSw
319 細漢囝仔的朋友
http://youtu.be/fF0J2A8zPq4
320 O hoa he 拍鼓跳舞 彈琴謳咾
http://youtu.be/IpinRuBn_P4
321 我主 我救主 我真愛得完全
http://youtu.be/IiAAr4R3uog
322 我前若羊失迷
http://youtu.be/_Y57F7xeAzw
323 貿稅的人上帝面前
http://youtu.be/NEoFueHsguY
324 我罪極重 勿得推辭
http://youtu.be/pMQumsVER2c
325 咱人家己詳細問
http://youtu.be/Eol87VCtmz0
326 心和平上帝子兒
http://youtu.be/qKIEUeL9foo
327 主上帝 求你鑒察我
http://youtu.be/PHVDXyh3BjI
328 上帝的羊羔
http://youtu.be/I-7wAs5rv9o
329 主 聽我祈禱
http://youtu.be/kU1v6YTJIdk
330 主 聽阮祈禱
http://youtu.be/0PJSAJuuUr4
331 主阿 求你憐憫阮
http://youtu.be/UrGLZew78KQ
332 耶穌 著記得我
http://youtu.be/KrQOIfTz1qs
333 主 求你憐憫
http://youtu.be/LR-xskNWl2w
334 主 求你憐憫阮
http://youtu.be/NyJjphHkd2I
335 求主憐憫阮
http://youtu.be/GYQAPgvsHro
336 主 懇求你聽你子民哀求
http://youtu.be/fydsumIg1lo
337 主 阮懇求你憐憫阮
http://youtu.be/3qDR8GcAxgM
338 懇求主憐憫阮
http://youtu.be/UWk518Cm2GY
339 求主憐憫阮
http://youtu.be/Lb11Gv9_9yw
340 主 求你憐憫我
http://youtu.be/yk1Q208Ggyk
341 我今專心迫切祈禱
http://youtu.be/EgQLHhAEBL0
342 請來 主真光
http://youtu.be/5miowshvUl8
343 (華)上主啊 求引領我們
http://youtu.be/C0aM4-d2DnY
344 救主耶穌 願你來聽
http://youtu.be/0utZTZvtpzI
345 阮心歡喜吟詩出聲
http://youtu.be/2_MMYC2BdgQ
346 願我愈行及主愈倚
http://youtu.be/WurHFoStqEM
347 主耶穌 我欲倚靠你
http://youtu.be/BKzD--yVurk
348 求主教示阮祈禱
http://youtu.be/UtU7qzDuPhY
349 祈禱的時此時極好
http://youtu.be/SgIQB5tidIg
350 求主施大恩
http://youtu.be/3AeMZk708O0
351 上主的水泉有水滿滿
http://youtu.be/65G7sJbsZc0
352 聖會所行的禮儀
http://youtu.be/RMfWf0NsBJU
353 請看善良慈悲牧者
http://youtu.be/-B-5O_1d7Ks
354 咱人既然帶罪出世
http://youtu.be/4xukUF9CNYw
355 阮今聚集及主坐桌
http://youtu.be/eIxH_ScBpvY
356 主 我今就近愛見你的面
http://youtu.be/ARe3WmeMAHg
357 主 你真餅為阮來擘
http://youtu.be/ZnABYqClU_s
358 我今來倚主你面前
http://youtu.be/13zI4bGXuco
359 在早上帝默示聖經
http://youtu.be/keJVfGaYiI4
360 教會若ㄧ塊圓桌
http://youtu.be/ZJ0qpUzhd0U
361 求聖神感動阮謙卑
http://youtu.be/Q0TC9KA9pOY
362 我心神著歡喜起來
http://youtu.be/SCBXynLo5sA
363 相及擘餅 咱同心來跪落
http://youtu.be/JS9NvoqwI2c
364 食這餅 飲這杯
http://youtu.be/4k8l3947GgU
365 耶穌身軀替咱釘死
http://youtu.be/C4cfSMieHb8
366 主 你身軀替我受拍破
http://youtu.be/sLTETFDJA2A
367 受主贖回 受主醫治
http://youtu.be/tNTge6eGoJ0
368 受賣彼暝救主耶穌
http://www.youtube.com/watch?v=_EON8AkEl7g
369 超越阮的想像
http://youtu.be/s8mxbqqYNZA
370 咱奉獻聲音及才能
http://youtu.be/FNXJ78XFvmA
371 活命的餅為憐憫擘開
http://youtu.be/_lO0egM3fNA
372 主上帝有豐盛活命慈愛
http://youtu.be/Y0l8MVOalqA
373 救主耶穌 我立志
http://youtu.be/B_GfCTH_afY
374 聽見救主出聲在叫
http://youtu.be/ZxLSzTG_lZA
375 著帶啥禮物
http://youtu.be/d_gRj0YNOXM
376 聰明的人帶學識
http://youtu.be/w1_nbFzFCT0
377 鼓舞大家甘奉獻
http://youtu.be/XJ8DUC57RQI
378 主 求你鑑納阮虔誠奉獻
http://youtu.be/jmk8kzw9OIk
379 願我會愈疼你 我主基督
http://youtu.be/xRWTgHU9ofg
380 甘心的奉獻
http://youtu.be/5EhGE0CpsLw
381 萬有受造歸榮光上帝
http://youtu.be/C9FciP5obKU
382 我的性命獻互你
http://youtu.be/wf6GrzKHXr8
383 我今勸恁著獻家己
http://youtu.be/3AeBRv96zmY
384 主講 若欲做我學生
http://youtu.be/kB3E-6GnC7A
385 人生風波攪動無停
http://youtu.be/jYQL8jHMEto
386 天下萬邦 萬國 萬民
http://youtu.be/_sJVbMCUrBg
387 榮光歸聖父上帝
http://youtu.be/tjt67yvZhbA
388 榮光歸聖父上帝
http://youtu.be/jbLOyTqe2Og
389 謳咾上帝 至高 至尊
http://youtu.be/vtYrqBvLidk
390 謳咾天父 萬福本源
http://youtu.be/U8_95DXHueE
391 謳咾天頂主宰
http://youtu.be/p1i1-5nuuCk
392 謳咾上帝萬福本源
http://youtu.be/_C1BdKWKsKU
393 謳咾全能恩典主宰
http://youtu.be/t3VnMJpgHFI
394 此時禮拜teh欲息
http://youtu.be/WlaryJbuvOE
395 至聖天父 阮感謝你
http://youtu.be/TOXdqS3CbpA
396 今欲散會 求主賜福
http://youtu.be/7riXGxD1P6c
397 願主賜福保護你
http://youtu.be/gYFQuhqCDIw
398 願咱救主耶穌基督
http://youtu.be/F58TxOTYi6k
399 願上主大仁愛
http://youtu.be/NNUBgeqCW38
400 願主仁愛及你同在
http://youtu.be/lLbbkVwJi_I
400 (華語) 願主的愛與你同在
http://youtu.be/rsJwo2YgvWk

401 願全能主上帝 http://youtu.be/9Qj3uJRdZu4
402 懇求主你引導我腳步
http://youtu.be/LiFHoycT1kE
403 主 差遣我
http://youtu.be/vQx6nNI8qIQ
404 (台語)日頭出來好天時
http://youtu.be/wuZzLmNQb6w
404 (客語)日頭出來好天時
http://youtu.be/DLop6dBXobE
405 主上帝 早起時你會聽我的聲
http://youtu.be/jNhon8v40oI
406 主 你榮光充滿天
http://youtu.be/RjiFPuaEQ38
407 清早起來看
http://youtu.be/2o2p7BIJJ-k
407 (台語) 清早天昲光
http://youtu.be/-SBw7lrZHtI
408 (台語) 清早起來謳咾主
http://youtu.be/TH8nthuKvFk
408 (華語) 清晨早起讚美神
http://youtu.be/dnKy_efs6QA
409 施恩的主永遠疼人
http://youtu.be/cfHEHYIXpuI
410 佇黎明清早
http://youtu.be/Cox5zjep7uA
411 阮的天父上帝
http://youtu.be/p8M4Bls5ugk
412 羊群牧者 來阮中間
http://youtu.be/SHOg8C8cOkg
413 今已經黃昏
http://youtu.be/Gxnp9OzclMM
414 樹木今攏teh安眠
http://youtu.be/sE7q2SYdQmk
415 上主所賜ㄧ日今過去
http://youtu.be/sg0Xh7h34lc
416 經過一日得主引導
http://youtu.be/orYtOrTr-rM
417 閣過ㄧ日時刻平安
http://youtu.be/7BNS-82uslY
418 心靈日頭 主 我所疼
http://youtu.be/9P3iWPrZIpY
419 天頂細細金星
http://youtu.be/LiPR9KfAc9Q
420 上帝保守你
http://youtu.be/No45swsva_o
421 黃昏臨到 暗暝漸近
http://youtu.be/CHev8bSBTsk
422 烏暗四面罩倚
http://youtu.be/RucKqJw50qM
423 暗暝已經到
http://youtu.be/3Gtt7oQZtv8
424 (台語) 日頭落山彼一旁
http://youtu.be/C9DDxnIJvXY
424 (客語) 日頭落山該一片
http://youtu.be/TWYnhRXxiGk
425 日頭已經落海
http://youtu.be/dohg9BEGqDs
426 日落西山 暗罩山嶺
http://youtu.be/UvJ2dD9FgQM
427 日斜西山 願主你及我住
http://youtu.be/f_ihLXSxoys
428 請看西山日欲落
http://youtu.be/_J_GuJzln7Y
429 至聖天父 歡喜的光
http://youtu.be/y7OPPSO46sw
430 西面頌
http://youtu.be/0aCjI6jiG8I
431 安然閣過一禮拜
http://youtu.be/qJ6f51iFr38
432 天父極大閣慈悲
http://youtu.be/MiGUZL8RLhQ
433 ㄧ年過了閣ㄧ年
http://youtu.be/NBkX5iPHhb4
434 主有恩典大慈悲
http://youtu.be/94xIvTzYJcM
435 咱大今家來吟詩
http://youtu.be/GLJmTfN7DQ8
436 謳咾父上帝
http://youtu.be/mnLJ5c8NhvU
436 (華語) 讚美聖天父
http://youtu.be/9DZTdMYt1e0
437 今日是收成感恩日
http://youtu.be/3-3rmxWzNt0
438 阮犁田撒好種籽
http://youtu.be/lUH7Sd4YIpM
439 日月如梭若水teh流
http://youtu.be/HCK9puCVxEM
440 同心聚集主聖會
http://youtu.be/IpvgBMi_nQo
441 上帝聖神引導保護
http://youtu.be/wwsG9kS_qss
442 阮同心為此人聚集
http://youtu.be/RbtajtH5bi0
443 阮今佇主聖殿
http://youtu.be/H_k9sQkrxUg
444 主 你召命何等清楚
http://youtu.be/JMBfUfhLeNw
445 耶穌聖會照制度
http://youtu.be/6CHgQFoibDU
446 聖會應該有執事
http://youtu.be/oZQYMFUiMeI
447 (定基) 全能天父是萬富有
http://youtu.be/ZfTyniGyc1Q
447 (獻堂) 全能天父是萬富有
http://youtu.be/mZG242ChIYg
448 願父上帝此時降臨
http://youtu.be/HBkfA9vj34g
449 基督是咱家庭的主
http://youtu.be/uSIEiByi3tM
450 懇求上帝施恩賜福
http://youtu.be/3dHfSgf6pnk
451 咱人踮此世間
http://youtu.be/8M7YqCFWDTk
452 (台語) 啥人出世無有父母
http://youtu.be/DH14QQUUxbM
452 (華語) 人生世上誰無雙親
http://youtu.be/8zqXWEwovyA
453 (台語) 父母養育恩情深
http://youtu.be/pYmfqBL5UPI
453 (客語) 父母養育恩情深
http://youtu.be/lLocm6gGBgc
454 上帝鴻恩講不盡
http://youtu.be/26nsEuF4HS4
455 天父 阮大家齊聲
http://youtu.be/Qz1_iN9dO8w
456 咱著歡喜
http://youtu.be/S9fUfeUDLZQ
456 (母親節) 咱著歡喜
http://youtu.be/AIaMZ0H25xw
456 (結婚禮拜) 咱著歡喜
http://youtu.be/meOAVK57PLQ
457 今日大家聚集歡喜
http://youtu.be/q26k-RhiVQM
458 懇求至尊的天父
http://youtu.be/GZPdu32EKY0
459 上帝設立萬國
http://youtu.be/_EmI4m8hQVE
460 台灣經濟腳步緊
http://youtu.be/xfPB6mrFB90
461 願主保護咱後會有期
http://youtu.be/XgPQzFv2otY
462 你若出外遠途旅行
http://youtu.be/L5Ca3SkoE_A
463 人生不時有挑戰
http://youtu.be/c0bUWXDdEgg
464 (台語) 吾等今日來掃墓
http://youtu.be/mnWGRot4bG8
464 (客語) 恩等今日來掃墓
http://youtu.be/n JumWUqVAF8
465 咱人性命無定著
http://youtu.be/ /BgSK-UsCRJI
466 佇彼旁榮光土地
http://youtu.be/dNqrI5VmAH4
467 數念過往親人朋友
http://youtu.be/QELmoijCvPI
468 萬國萬人攏有ㄧ擺
http://youtu.be/YRA9k0-14mQ
469 上帝偉大奇妙大作為
http://youtu.be/0Ksorgu6FwQ
470 活命源頭 萬國主宰
http://youtu.be/kB2NlMr2qw0
471 互全地兒童有向望
http://youtu.be/ugOXGGhWfE4
472 和平的主上帝
http://youtu.be/JMrvFbY0bNY
473 ㄧ切受造期待和平
http://youtu.be/Bf2aySExf4Y
474 攑目來看天父聖山
http://youtu.be/CLvUP43re0o
475 上帝使者有多多面貌
http://youtu.be/6_QidrRhCAE
476 全能至尊的神
http://youtu.be/1c_QXOQnvpk
477 天父 阮懇求你
http://youtu.be/j3Z_DW_psDw
478 疼痛上帝 和平人君
http://youtu.be/-YNl4SQ-fDc
479 看破此個破碎的世界
http://youtu.be/nx2xSd8mefo
480 世界屬主眾朋友
http://youtu.be/sA87RCtWEJY
481 咱對基督的恩典得著合一
http://youtu.be/bcMHI3TapLI
482 請來 和平人君
http://youtu.be/L1NfJyBNAzY
483 佇主內無分東西
http://youtu.be/9Bhi5t7mVQQ
484 創造宇宙星辰上帝
http://youtu.be/zbEdxPXcNTE
485 主 助阮互相接納
http://youtu.be/UZXjEAWTHDc
486 兄弟姊妹和睦徛起
http://youtu.be/WgQZn1lOoG0
487 耶穌疼我 耶穌疼我
http://youtu.be/AuMpVMymIwE
488 主耶穌心真慈悲
http://youtu.be/U-g5ggtUyVg
489 主欲閣來 主欲閣來
http://youtu.be/bJAIOmYhCeM
490 年少青春若日頭
http://youtu.be/JfvXD8mN95w
491 今佇青年時代
http://youtu.be/uOoo2HRGKog
492 主 當我有氣力的時
http://youtu.be/-1PPm7r5Sa8
493 人生風雲行到晚年
http://youtu.be/0T_73DX0_GY
494 對馬利亞出世耶穌
http://youtu.be/Oc5r7LLcknI
495 上主是我ㄧ切向望
http://youtu.be/7HXLVJQwz8s
496 主 我上帝 求你賞賜我智慧
http://youtu.be/i0Ve2swa5-o
497 (台語) 敬拜上帝有智慧
http://youtu.be/KMbW3DnJPCo
497 (客語) 敬拜上帝有智慧
http://youtu.be/-4bYlG4Bp5E
498 主的福音真道理
http://youtu.be/hB0JuGlr1_w
499 (華語) 讓我們盡全心來遵行主的道
http://youtu.be/rndBITWjN_c
500 你心志著換新
http://youtu.be/qD1S4xm-pH0

501 父公信仰萬世永存 http://www.youtube.com/watch?v=P1073p_IoTg
502 主將細子咱交代
http://youtu.be/beQ9cVaoEVY
503 ㄧ位真神主上帝
http://youtu.be/VWd2L6o441w
503 (西拉雅語) ㄧ位真神主上帝
http://youtu.be/ygNsmrFhX9c
504 心內散赤有大福氣
http://youtu.be/LQuKgQi1J5g
505 我欲忠實
http://youtu.be/XpKnKUoeaK0
506 拜上帝的子兒
http://youtu.be/AsCL-6DMKXw
507 耶穌雙手慈悲
http://youtu.be/ZDKs7NNuCfE
508 耶穌憐憫人
http://youtu.be/0wpmXsIa5-k
509 聖子耶穌踮地上
http://youtu.be/7we_OuzgCIM
510 殷勤作工 無嫌勞苦
http://youtu.be/iDNQNGar67w
511 主 你交代我工程
http://youtu.be/mK-GQeOukb8
512 人人攏真殷勤
http://youtu.be/ksi15yrM1ew
513 主互咱對母胎成形
http://youtu.be/AwajrzLPdAU
514 感謝主 賜水 土地 空氣
http://youtu.be/IY5CnHw3yys
515 山野青翠花芬馨
http://youtu.be/YxulAYTJ6eU
516 上帝交代人類管理
http://youtu.be/JpCTKtIv_BE
517 咱的鄉土主所賜
http://youtu.be/zGjhNg7jgFU
518 上帝賜福台灣各境
http://youtu.be/Qw1FIn24EHM
519 為此塊土地阮誠心祈禱
http://youtu.be/LRFjgLpz5ac
520 至聖的天父 求你俯落聽
http://youtu.be/RzOEMNLNcNM
521 你若欠缺真失望
http://youtu.be/cGReYoRMxvA
522 仁愛是敖寬容閣有慈悲
http://youtu.be/Do2UhH6TR7k
523 見若有仁愛
http://youtu.be/f0hSNSdMJyM
524 主基督 你的擔阮著擔
http://youtu.be/2qgBD7htDyE
525 阮爲萬民求主照顧
http://youtu.be/JMPrEXDawxM
526 何等的幸福
http://youtu.be/OCIhvrwq3Dw
527 咱攏成做ㄧ家人
http://youtu.be/k8U1qfeQTio
528 我雖會講萬國語言
http://youtu.be/11mgYpgZ6pQ
529 佇我救主榮光面前
http://youtu.be/Z0s-w0a8Y3M
529 (8) 佇我救主榮光面前
http://youtu.be/VvTGxSyClsE
530 我所親愛兄弟姊妹
http://youtu.be/DmK5Tk-IdMc
531 咱著歡喜唱歌
http://youtu.be/2QMM-iH479U
532 我認救主無驚見誚
http://youtu.be/AzglslmSvmk
533 我真愛講這故事
http://youtu.be/5-sXzIywFd8
534 有一項事實在好聽
http://youtu.be/pBSXwbFBBNk
535 福音鐘聲在大彈
http://youtu.be/oKSgrJ7PL2A
536 天頂大開恩典的門
http://youtu.be/VxeS3sx_acE
537 迷路的人 著行倒轉
http://youtu.be/STDngfeShec
538 我心大歡喜 主踮身邊
http://youtu.be/K1pjNhPLOpg
539 ㄧ滴一滴的水
http://youtu.be/u-9AKNca_ts
540 主在叫咱人
http://www.youtube.com/watch?v=GwPDElV_NHM
541 將疼傳出去
http://youtu.be/llCWBh-7d2I
541 (華語) 把愛傳出去
http://youtu.be/NEbUZ7MuTXk
542 耶穌基督 阮的主
http://youtu.be/eY6UjrmG7Ww
543 我愛學主的款式
http://youtu.be/03XxcP4ZChY
544 主日學的學生
http://youtu.be/zFgSYishSHo
545 (華語)我們在生活上所犯過錯http://youtu.be/20RUs2OlKfc
546 天父 我知ㄧ生光陰
http://youtu.be/fqOVXCpyBiM
547 求主導我及你同行
http://youtu.be/QusemrOPhlw
548 我活是為基督
http://youtu.be/PDftdwLzuBU
549 主啊 求你洗我的腳
http://youtu.be/joCp97VEngg
550 我做基督兵丁
http://youtu.be/DaJdb74X8pA
551 好膽 好膽認基督
http://youtu.be/R14NZxgA7Kg
552 大家勇敢同齊腳步
http://youtu.be/Lt1NenBmSX0
553 為主來做祂干證
http://youtu.be/mTnGMHI8cKQ
554 透早去撒好種
http://youtu.be/Fj8AYVOB8O8
555 天下萬事有定期
http://youtu.be/I__ku8BUln4
556 踏先人腳跡同腳步
http://youtu.be/EaU0oCzv5zI
557 咱著尋求主上帝
http://youtu.be/p9cXBE6CFMg
558 懇求救主對我講明
http://youtu.be/xWglJb_YX-s
559 永遠在掌管宇宙的上帝
http://youtu.be/gZIFiGkPJH4
560 施恩上帝 榮光上帝
http://youtu.be/qy9-93t1jbU
561 賜阮智慧及氣力
http://youtu.be/RKH24B9NpJA
562 太空時代科學猛進
http://youtu.be/NyqH35iX7GI
563 美妙音樂互上帝得榮耀
http://youtu.be/l7GTVaaZd3c
564 科學 技能 憐憫 慈愛
http://youtu.be/-pHxr9btQ_o
565 凡事免煩惱
http://youtu.be/m-q967MiZJQ
566 出日落雨是主所定
http://youtu.be/LXuZcYxIh38
567 請看空中眾鳥隻
http://youtu.be/wUR37dXGWXI
568 我有保護者佇身邊
http://youtu.be/6rd5Zx8736Y
569 我做耶穌的羊羔
http://youtu.be/UujBhr4vAzA
570 主上帝 我堅固石磐
http://youtu.be/GPWV7b1hpPI
571 (客語) 主耶穌 主耶穌
http://youtu.be/YfVFUQHOjqo
572 心目向主堅固
http://youtu.be/F5twU-J_NXw
573 我的信心若無定
http://youtu.be/eA7KpHkr6H8
574 暝日只有信靠主
http://www.youtube.com/watch?v=jqpp4HulnWg
575 耶穌召我來行天路
http://youtu.be/7NqPAKInMQg
576 你若甘願互上帝引導
http://youtu.be/jtNxi7A0H-0
577 請來欣賞山野芳花
http://youtu.be/qFKYFdEcf2k
578 人生親像山野草花
http://youtu.be/YeIJX6BMsMU
579 上帝子民佇曠野
http://youtu.be/bXzEIqbp5go
580 我心大歡喜 我的嘴著吟詩
http://youtu.be/_vfmDWRB76c
581 救主耶穌 萬福本源
http://www.youtube.com/watch?v=66J1N7Mq0kY
582 慈悲疼痛大人君
http://youtu.be/kosj1qaN7_k
583 願主伸你聖手
http://youtu.be/AjoMTaGLPac
584 至聖救主 罪人朋友
http://youtu.be/BZH4jDo2OVM
585 或是厭倦 或是憂悶
http://youtu.be/9qogcmLQ1oE
586 見若有人互罪苦楚
http://www.youtube.com/watch?v=Yv6eWqVjvFY
587 我毋知明日會怎樣
http://youtu.be/5hTfnX5aCI8
588 外面啥人在拍門
http://youtu.be/6WgM4hBhr9Q
589 親愛主 牽我手
http://youtu.be/_6WMOfcTX44
590 至好朋友就是耶穌
http://youtu.be/fe_NzMfKa2s
591 忠實眾信徒信仰深
http://youtu.be/UkZsg59T9iU
592 咱行世間的路
http://youtu.be/DNkXIeF-wuw
593 抵著試煉 災禍圍你真艱苦
http://youtu.be/wo4S5JaV_Hg
594 我心免僥疑
http://youtu.be/YkDZsZhF3R8
595 憂悶世間是迷路
http://youtu.be/xtKVAtSvLps
596 拭目屎 莫啼哭
http://youtu.be/X92ypZ7f6ZY
597 秋葉會落 圍牆會倒壞
http://youtu.be/cgnXP_xSRtI
598 雖然無花果無發樣
http://youtu.be/NT9z8QbXB6g
599 無論佇甚麼時陣
http://youtu.be/IYpVfy95r6M
600 佇加利利湖邊盧竹
http://youtu.be/B6pNJQyy4cg

601 全能上帝 聽我喉叫 http://youtu.be/a1OJ_rppqSQ
602 雨水不斷滴我門窗
http://youtu.be/Q9bwieUpSdc
603 上帝作咱安全要塞
http://youtu.be/z9KMV5B_LYY
604 莿帕互火燒
http://youtu.be/ySZAdBx-bsk
605 靠主恩典奇妙氣力在保護
http://youtu.be/FLzlIBYUGwQ
606 人生受迫離開家鄉
http://youtu.be/PVepskg7bd4
607 豈有平安 踮世間有艱難
http://youtu.be/V2yBiJjMRos
608 奇妙恩典何等甘甜
http://youtu.be/mKw6yuDh1zM
609 佇主疼痛內面
http://youtu.be/jew-e0RUIVw
610 耶穌是阮心所歡喜
http://youtu.be/c8E9U3tqUzs
611 隨主的人有幸福
http://youtu.be/JqtI7sPIqaQ
612 境遇好歹變化無常
http://youtu.be/Ry_WH1i_MPs
613 有時咱經過美麗清靜河墘
http://youtu.be/x6-Zh9TjJeE
614 我心恬靜
http://youtu.be/WXFa5XfqNUQ
615 佇主內面有喜樂
http://youtu.be/Z-9hDfGIvd0
616 我踮佇主的疼痛
http://youtu.be/yzd_YNLSbms
617 上帝啊 佇你園內
http://youtu.be/KzZSp5FAjHA
618 咱著信靠上帝
http://youtu.be/ypmp_aMR6oo
609 咱向前行佇上帝的光
http://youtu.be/p-HsqDX8-88
620 疼痛真光 大烏暗包圍中
http://youtu.be/TE41ZmqvP1M
621 勇敢堅固信徒
http://youtu.be/goiNPsimJsY
622 至大上帝 願你導我
http://youtu.be/L8dqa7yF-uQ
623 透到天堂永活所在
http://youtu.be/x_x4L2ctPEc
624 耶穌猶導路
http://youtu.be/U43l4lnoSLw
625 咱人欲行天路
http://youtu.be/mMVxQNc_1j4
626 天堂攏無苦難
http://youtu.be/mG0QxnGHmsE
627 我心思想天頂好地
http://youtu.be/Oc2Odk1Uq3g
628 我心思想好地
http://youtu.be/SbjIPJoHqmE
629 佇天堂極榮光贏日晝
http://youtu.be/x6qathoPu3A
630 球根內有一蕊美花
http://youtu.be/PqnBVwM8skc
631 (客語) 上帝疼惜世間人
http://youtu.be/LikVNvhNPpk
632 人生在過親像夏天
http://youtu.be/fJDeVYRCR0k
633 數念聖徒歷代為主干證
http://youtu.be/GDu-1h3VS8o
634 我若出外人客
http://youtu.be/HaByPuRuMJI
635 願主旨意得成佇地
http://youtu.be/dPJSJDKn8A8
636 加利利清靜湖邊
http://youtu.be/sbLLIW1yehw
637 上帝眾子兒報主互人知
http://youtu.be/4_iIscTnLgI
638 咱著出歡喜的聲
http://youtu.be/-S-1O5QyvR8
639 聖徒看見天頂座位
http://youtu.be/3Nq1yUfcMGM
640 二疊阿們
http://youtu.be/t2-OR8p1PW4
641 二疊阿們
http://youtu.be/dyK8sx1UxG0
642 三疊阿們
http://youtu.be/cb4wkAF9_Rw
643 三疊阿們
http://youtu.be/pJQ1AvVJRF8
644 七疊阿們
http://youtu.be/gq2n8OuScls
645 咱著來吟詩
http://youtu.be/TYypVSzNS2k
646 耶穌招我來行天路
http://www.youtube.com/watch?v=r9gGu1_rUSM
647 至好朋友就是耶穌
http://youtu.be/dK80U1c5yVQ
648 傳道
http://youtu.be/r3nTalmDNbU
649 及春風做伙迎接年冬http://youtu.be/nyeCKSsXR4Q
650 讚美頌
http://youtu.be/hOkrEzsmVRs